Положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Старт"

Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Останнє оновлення: Середа, 30 листопада -0001, 00:00

Погоджено                                                                Затверджую

Директор школи:                                                     в.о. начальника  відділу Лохвицької РДА ________Панченко Л.М.                                          ________ Папірненко О.І.              

“___”______2014 р.                                             “___”_______2014 р.

Положення

про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку "Старт" /табір праці та відпочинку з денним перебуванням/

 Лохвицької ЗОШ І-Ш ступенів №2

Лохвицької районної ради,

 Полтавської області

Лохвиця, 2014

 

Загальна частина

 1. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Старт» (табір праці і відпочинку з денним перебуванням) (далі заклад) - тимчасово діючий, спеціально організований, пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, втілення засад трудового виховання, що організовується при Лохвицькій ЗОШ І-ІП ступенів №2, має матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг із оздоровлення та відпочинку.

 2. Дитячий заклад у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ) і Законом України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням.

Організаційно-правові засади

діяльності дитячого закладу

 3. Дитячий заклад діє на підставі даного Положення, розробленого відповідно до Типового Положення про дитячий заклад оздоровлення та відпочинку. Положення затверджується засновником: відділом освіти Лохвицької РДА.

 4. У дитячому закладі період відпочинкової зміни становить  14 днів. Заклад працюватиме : І тур з 02.06 по 19.06. 2014 року.

 5. Дитячий заклад приймає на оздоровлення та відпочинок дітей віком від 14 до 15 років, які перебувають у закладі самостійно. Прийом дітей до дитячого закладу здійснюється з урахуванням віку та стану здоров'я дитини.

 6. За своєю організаційно-правовою формою дитячий заклад є

     комунальною формою власності.

 7. Засновник дитячого закладу забезпечує його функціонування,

комплектування інвентарем, технічним та іншим обладнанням відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.

 

 

 

Порядок прийому дітей до дитячого закладу

8. До дитячого закладу діти можуть прибувати з батьками або іншими законними представниками чи самостійно.

9. Прийом дітей до закладу здійснюється на підставі заяв батьків чи осіб, що їх замінюють, медичних довідок та путівок.

10. З урахуванням віку та інтересів дітей у дитячому закладі створюються 1 загін, відповідно до вікових особливостей дітей (І загін -діти 10 класу). Всього буде оздоровлено 19 дітей

11. Оздоровчо-виховний процес, процес відпочинку та суспільно-корисної праці у дитячому закладі, здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів і здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей та стану здоров'я.

12. Відрахування дитини з дитячого закладу здійснюється за бажанням батьків або інших законних представників чи на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що унеможливлює її перебування в дитячому закладі.

Негайне відрахування дитини із дитячого закладу здійснюється у разі неодноразового та грубого порушення вимог внутрішнього розпорядку дитячого закладу.

Організація оздоровчо-виховного, трудового процесів та процесу відпочинку, харчування та медичного обслуговування у дитячому закладі

13. Працівники дитячого закладу відповідно до своїх функціональних повноважень несуть відповідальність за збереження життя та здоров'я дітей, які перебувають в ньому.

14. Надання дітям та працівникам дитячого закладу медичної

допомоги на дошпітальному етапі та лікування здійснюється медичним працівником закладу – Корольовою Євгенією Олегівною.

Надання дітям та працівникам дитячого закладу невідкладної медичної  допомоги,   зокрема  стаціонарної, здійснюється територіальним лікувально-профілактичним закладом - Лохвицьким дитячим поліклінічним відділенням.

 

15. Споруди, будівлі та інші приміщення дитячого закладу відповідають санітарно-гігієнічним нормам та вимогам пожежної безпеки.

У приміщенні, відведеному для дитячого закладу, на видному місці розміщується план евакуації у разі пожежі чи стихійного лиха, затверджений директором дитячого закладу.

16. Дитячий заклад забезпечує збалансоване дворазове харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку, із дотриманням вимог щодо якості та безпеки продукції, визначених нормативними документами.

17. У дитячому закладі буде організовано роботу трудового загону.

18. У дитячому закладі створюються безпечні умови перебування та праці дитини, забезпечується охорона її життя і здоров'я, особистого майна, надання медичної допомоги,   організація змістовного дозвілля тощо.

Управління та кадрове забезпечення дитячого закладу

 

19. Дитячий заклад очолює директор – Милка Тамара Іванівна, призначена на посаду наказом по відділу освіти Лохвицької РДА №167  від 07.05.2014 року.

20. Директор здійснює безпосереднє керівництво та контроль за діяльністю дитячого закладу.

21. Директор дитячого закладу:

-          затверджує календарний план роботи, режим дня та правила внутрішнього розпорядку для дітей та працівників дитячого закладу;

-           організовує інструктаж працівників дитячого закладу з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання першої невідкладної допомоги;

-          забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки;

-          здійснює контроль за оздоровчо-виховним, трудовим процесами та процесом відпочинку, забезпечує створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей;

-           розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дитячого закладу, укладає договір;

-          представляє інтереси дитячого закладу на підприємствах, в установах та організаціях;

-          звітує перед   засновником   (власником) про результати діяльності дитячого закладу;

-          видає в межах своїх повноважень накази та розпорядження, організовує і контролює їх виконання;

-          забезпечує раціональний   підбір і розстановку кадрів, затверджує посадові інструкції працівників дитячого закладу та штатний розпис за погодженням із засновником (власником);

-          вживає заходи заохочення та дисциплінарного впливу до працівників дитячого закладу;

-          несе відповідальність за виконання покладених на дитячий заклад завдань та за результатами фінансово-господарської діяльності дитячого закладу.

22. На посади педагогічних працівників призначаються особи з числа педагогічних працівників школи: вихователь – Роман Олена Миколаївна.

23. Під час оформлення на роботу працівники дитячого закладу проходять інструктаж з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми.

24. Оплата праці працівників дитячого закладу здійснюється відповідно до тижневого навантаження в 2013-2014 навчальному році.

Учасники процесу оздоровлення

та відпочинку в дитячому закладі

25. До учасників процесу оздоровлення та відпочинку дітей належать діти, їх батьки або інші законні представники, працівники дитячого

закладу,  представники   підприємств,   установ та організацій, засновник   дитячого   закладу, представники професійних

спілок та інших об'єднань громадян.

26. Працівники дитячого закладу мають право на:

- внесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного, трудового процесів та процесу відпочинку;

- вибір форм підвищення   кваліфікації,   необхідної для продовження трудової діяльності у такому закладі;

- участь у роботі зборів, інших органів самоврядування дитячого закладу, у заходах, пов'язаних з організацією оздоровчо-виховного та трудового процесів, процесу відпочинку;

- вибір педагогічно-обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з дітьми;

- соціальне та матеріальне заохочення за сумлінне виконання покладених обов'язків;

27. Працівники дитячого закладу зобов'язані:

- дотримуватися вимог Положення дитячого закладу, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;

- берегти життя та здоров'я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

- виконувати накази і розпорядження директора дитячого закладу.

28. Діти під час перебування у дитячому закладі мають право:

- на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права дитини       ( 995_021 ), на охорону життя, здоров'я і власного майна,

повагу до їх гідності, вільне висловлювання власних поглядів і

переконань;

- на кваліфіковану медичну допомогу в разі захворювання або травмування;

- самостійно обирати види діяльності дозвілля, участь в освітніх, оздоровчих програмах та програмах відпочинку дитячого закладу;

- отримувати послуги з оздоровлення та відпочинку;

- на раціональне харчування;

- брати участь в управлінні дитячим закладом;

- звертатися до директора дитячого закладу для отримання інформації стосовно побуту, харчування, медичної допомоги, змісту освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку;

- у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих заходів, зокрема заміни вихователя.

Діти під час перебування у дитячому закладі зобов'язані виконувати правила внутрішнього розпорядку закладу.

29. Батьки або інші законні представники дітей мають право:

- ознайомитися із Положенням дитячого закладу, правилами перебування дитини у закладі, змістом освітніх, оздоровчих, медичних програм або програм відпочинку, планом впровадження засад трудового виховання, в яких братиме участь дитина;

- захищати права та законні інтереси дитини;

- звертатися до адміністрації дитячого закладу, його власника, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, утворених ними комісій, інших органів з питання поліпшення роботи дитячого закладу.

30. Батьки або інші законні представники дітей зобов'язані:

- забезпечити дитину на час перебування у дитячому закладі необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;

- провести з дитиною превентивну роботу із запобігання шкідливим звичкам;

- забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;

- подавати інформацію працівникам дитячого закладу про індивідуальні особливості дитини;

- відшкодувати заподіяні дитячому закладу збитки внаслідок недисциплінованої поведінки дитини;

31. У дитячому закладі  буде утворений орган громадського самоврядування, до складу якого входять засновник, адміністрація дитячого закладу, батьки та діти.

Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база дитячого закладу

32. Фінансово-господарська   діяльність дитячого закладу провадиться відповідно до цього Положення  та законодавства.

33. Фінансування дитячого закладу комунальної форми власності здійснюється за рахунок коштів  місцевого бюджету.

Вартість путівки в цьому році – 98 грн.

34. Дитячий заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами, які надійшли на його рахунок;

-користуватися земельною ділянкою, на якій він розташований, розвивати та утримувати матеріально-технічну базу, володіти, користуватися і розпоряджатися майном виключно в інтересах дітей -відповідно до законодавства та положення;

- надавати платні послуги після отримання в установленому порядку відповідних ліцензій.

35. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в дитячому закладі здійснюється в установленому законодавством порядку.

Державний контроль за діяльністю дитячих закладів

36. Державний контроль за діяльністю дитячого закладу у межах повноважень, передбачених законом, здійснюють:

- Міністерство освіти та науки України, Департамент освіти та науки  Полтавської ОДА, відділ освіти Лохвицької РДА, Гадяцьке міжрайонне Управління Головного управління Держсанепідемслужби у Полтавській області, директор школи інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать дитячі заклади;

Міжнародне співробітництво дитячого закладу

37. Дитячий    заклад    за   наявності    відповідної матеріально-технічної та методичної бази може брати участь у міжнародних заходах щодо оздоровлення та відпочинку дітей.

38. Дитячий заклад за згодою засновника   може укладати договори з іноземними юридичними і фізичними особами стосовно надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям іноземних держав.

39. Кошти, що надходять від надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям іноземних держав, використовуються дитячим закладом згідно із законодавством.

 

 

Hosting Ukraine

  • 220x90 MONMS static

    wodenuk

    logopoippo2
  • pol yprav188x80 pedrpesacom banner dotsOsvitaUA logo
  • LogoTop.uk-UA
by joomlana.net